હું શોધું છું

હોમ  |

Result
Rating :  Star Star Star Star Star   

નિયામકશ્રી, ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા ગુ.રા.ના સંવર્ગ- ૩ની જાહેરાત ક્રમાંક ૧/૧૬ થી ૧૬/૧૬ માટેની ભરતી બોર્ડ દ્વારા યોજાયેલ ભાગ-૧ની લેખિત પરીક્ષા ના પરિણામના આધારે ભાગ-૨ની કોમ્પ્યુટર  કૌશલ્ય ની પરીક્ષા  માટે પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારોના બેઠક નંબર નીચે આપેલ લીંક (LINK)  ઊપર કલીક કરવાથી જોઇ શકાશે.

 

Result Written Test (Part One) of Adv 1-16

Result Written Test (Part One) of Adv 2-16

Result Written Test (Part One) of Adv 3-16

Result Written Test (Part One) of Adv 4-16

Result Written Test (Part One) of Adv 5-16

Result Written Test (Part One) of Adv 6-16

Result Written Test (Part One) of Adv 7-16

Result Written Test (Part One) of Adv 8-16

Result Written Test (Part One) of Adv 9-16

Result Written Test (Part One) of Adv 10-16

Result Written Test (Part One) of Adv 11-16

Result Written Test (Part One) of Adv 12-16

Result Written Test (Part One) of Adv 13-16

Result Written Test (Part One) of Adv 14-16

Result Written Test (Part One) of Adv 15-16

Result Written Test (Part One) of Adv 16-16

 

                              અગત્યની સુચના              તા:૧૩/૧૦/૨૦૧૭

ભાગ-૨ કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની પરીક્ષાનું ટાઇમ ટેબલ નીચે મુજબ છે. સદરહું પરીક્ષામાં હાજર રહેવા માટેની હોલ ટીકીટ www.ojas.gujarat.gov.in ઉપરથી તા.૧૮/૧૦/૨૦૧૭ના ૧૪:૦૦ કલાક બાદથી પરીક્ષા શરૂ થવાના સમય સુધી  ડાઉનલોડ કરી શકાશે જેની દરેક ઉમેદવારે નોંધ લેવી.

પરીક્ષાનું સ્થળ :ગુજરાત ફોરેન્સીક સાયન્સીસ યુનિર્વસીટી સેકટર નંબર-૯,

                 ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭

 

Advt.No

Date of Computer Proficiency Test

Time of Computer Proficiency Test

             1

25/10/2017

11:00 AM TO 12:30 PM

             4

25/10/2017

11:00 AM TO 12:30 PM

             7

25/10/2017

11:00 AM TO 12:30 PM

             8

25/10/2017

11:00 AM TO 12:30 PM

            11

25/10/2017

11:00 AM TO 12:30 PM

            12

25/10/2017

11:00 AM TO 12:30 PM

             2

25/10/2017

03:00 PM TO 04:30 PM

            15

25/10/2017

03:00 PM TO 04:30 PM

             5

26/10/2017

11:00 AM TO 12:30 PM

             6

26/10/2017

11:00 AM TO 12:30 PM

             3

26/10/2017

03:00 PM TO 04:30 PM

            16

26/10/2017

03:00 PM TO 04:30 PM

             9

27/10/2017

10:00 AM TO 11:30 PM

            10

27/10/2017

12:00 PM TO 01:30 PM

            13

27/10/2017

02:30 PM TO 04:00 PM

            14

27/10/2017

04:30 AM TO 06:00 PM

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

જાહેર માહિતી અધિકારી

કઈ રીતે સંપર્ક સાધશો?

ફરિયાદ

આપના સવાલોના જવાબ

સંબંધિત લિંક્સ

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ