હું શોધું છું

હોમ  |

જાહેર માહિતી અધિકારી
Rating :  Star Star Star Star Star   

ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાનની કચેરીસેકટર-૧૮/એ, ગાંધીનગર  

ક્રમ

નામ

હોદૃો

એસ.ટી.ડી. કોડ

ફોન નંબર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

       

ઘર

ઓફીસ

     

માહિતી અધિકારીઓ

 

 

 

 

 

 

 

 

શ્રી વી.ટી.પટેલ

(વહીવટી બાબત)         

વહીવટી અધિકારી

૦૭૯

-

ર૩રપ૬૩૭૯

ર૩રપ૬૩૯૩

v

૩૯,આવિષ્‍કાર ટેનામેન્‍ટ, ગૌરી નગર સોસાયટીનીસામે, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ-૬૧

શ્રીમતી એ.ડી.શુકલા

( તાંત્રિક બાબત)

નાયબ  નિયામક

       -૨

૦૭૯

  • v

ર૩રપ૬૩૮૦

ર૩રપ૬૩૯૩

shuklaamita 12@g.mail.com

૧ર,હીરા સોસાયટી,ખોખરા સ્‍લમ કવાર્ટસ સામે,મણિનગર-પૂર્વ, અમદાવાદ.

વિભાગીય એપેલેટ (કાયદા) અધિકારી

શ્રી એચ.પી. સંઘવી

ઈ/ચા અધિક નિયામક અને નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૬૬૪૦૫૯૧

૨૩૨૫૬૨૬૧

૨૩૨૫૬૩૯૩

lib-fsl-gnr

@gujarat.gov.in

એ-ર/૧૦, આમ્રપાલી એપાર્ટમેન્ટ, સુખીપુરા, પાલડી, અમદાવાદ-૭.

 

 

 

 

 

 

  ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળાન્યુ મેન્ટલ કોર્નર, અમદાવાદ-૧૬.

ક્રમ

નામ

હોદૃો

એસ.ટી.ડી. કોડ

ફોન નંબર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

 

 

 

 

ઘર

ઓફીસ

 

 

 

મદદનીશ માહિતી અધિકારીઓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

શ્રી કે.વી.ડામોર

મદદનીશ નિયામક

૦૭૯

૯૪૨૭૩૬૬૯૧૭

   

Kanubhai.damor

@yahoo.in

૧૫/૧૧, હરિવિલા ફલેટ, નવા નરોડા, બાપા સિતારામ ચોકની પાસે,કૃષ્ણ નગર , અમદાવાદ.

માહિતી અધિકારી

 

 

 

 

 

શ્રી એસ.જી. ખંડેલવાલ

 

 

 

 

 

નાયબ નિયામક

૦૭૯

૯૯૭૮૪૦૫૧૨૫

૨૨૬૮૩૩૮૦

૨૨૬૮૧૪૬૫

---

ઇ/૧૯, આશ્રય એપાર્ટમેન્ટ, ઇન્દીરા બ્રીજ, હાંસોલ, અમદાવાદ

 

 

 

 પ્રાદેશિક ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળાકોઠી એનેક્ષી બિલ્ડીંગ, રાવપુરા, વડોદરા.

ક્રમ

નામ

હોદૃો

એસ.ટી.ડી. કોડ

ફોન નંબર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

       

ઘર

ઓફીસ

     

મદદનીશ માહિતી અધિકારીઓ

શ્રી પી.એમ.ચત્રભુજી

ઈ/ચા મદદનીશ નિયામક

૦૨૬૫

૯૯૭૮૪૦૭૪૭૭

૨૪૨૮૫૭૧

૨૪૧૫૯૧૨

Astdir-fsl-vad@gujarat.gov.in

A-304 અક્ષર અમૃત ફલેટ, નારાયણ વાડી પાસે, અટલાદરા બીલ , વડોદરા. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

માહિતી અધિકારીઓ

 

 

 

 

 

 

શ્રી ડી.બી.પટેલ

 

 

 

 

 

 

નાયબ નિયામક

૦૨૬૧

૯૯૭૮૪૦૫૧૨૩

૨૪૯૦૨૪૨

૨૪૯૦૨૪૧

fsl-surat @gujarat. gov.in

c/o

ચંપકભાઈ મગનભાઈ પટેલ , અજંતા નગર, સચિન, તા-ચોર્યાસી, જી-સુરત  

 

 

 

 

 

પ્રાદેશિક ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળાયુનિવવર્સીટી રોડ, કીડની હોસ્પીટલ સામે, રાજકોટ.

ક્રમ

નામ

હોદૃો

એસ.ટી.ડી. કોડ

ફોન નંબર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

       

ઘર

ઓફીસ

     

મદદનીશ માહિતી અધિકારીઓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

શ્રી વાય.એસ.પટેલ

મદદનીશ નિયામક

૦ર૮૧

૯૯૭૮૪૦૫૭૦૭

૨૫૮૮૯૯૩

૨૫૮૮૯૯૨

 

 

માહિતી અધિકારીઓ

શ્રી જે.એફ.મનસુરી

 

 

 

 

નાયબ નિયામક

૦૨૮૧

૯૯૭૮૪૦૫૧૦૧

૨૫૮૮૯૯૩

૨૫૮૮૯૯૨

 

 

પ્રાદેશિક ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળાજુની આર્યુવેદિક કોલેજ સામે, સરદાર બાગ, જુનાગઢ .

ક્રમ

નામ

હોદૃો

એસ.ટી.ડી. કોડ

ફોન નંબર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

       

ઘર

ઓફીસ

     

મદદનીશ માહિતી અધિકારીઓ

 

 

 

શ્રી એન.પી. હુંબલ

વહીવટી અધિકારી

૦૨૮૫

૯૯૨૫૫૭૫૪૧૮

૨૬૩૦૧૯૫

૨૬૩૩૩૮૧

 

 

માહિતી અધિકારીઓ

શ્રી જે.એફ.મનસુરી

 

 

 

 

નાયબ નિયામક

૦૨૮૫

  •  

૨૬૩૨૦૨૬

૨૬૩૩૩૮૧

dydir-fsl- jun-@gujarat. gov.in

બ્લોક નં.વી-૮, દાતાર મંજીલ, જુનાગઢ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 પ્રાદેશિક ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળાફાલસાવાડી, પોલીસ લાઇન, સુરત .

ક્રમ

નામ

હોદૃો

એસ.ટી.ડી. કોડ

ફોન નંબર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

       

ઘર

ઓફીસ

     

મદદનીશ માહિતી અધિકારીઓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

શ્રી સી.એન. પારગી

મદદનીશ નિયામક

૦૨૬૧

૮૪૬૯૬૫૦૭૬૪

૨૪૯૦૨૪૨

૨૪૯૦૨૪૧

 

એ-૨૦,રાધેશ્યામ સોસાયટી,  એલ.પી.સવાણી સ્કુલ પાછળ,અડાજણ ,પાલ રોડ, સુરત

 

 

 

માહિતી અધિકારીઓ

શ્રી ડી.બી.પટેલ

 

 

 

 

 

 

નાયબ નિયામક

૦૨૬૧

૯૯૭૮૪૦૫૧૨૩

૨૪૯૦૨૪૨

૨૪૯૦૨૪૧

fsl-surat @gujarat. gov.in

c/o

ચંપકભાઈ મગનભાઈ પટેલ , અજંતા નગર, સચિન, તા-ચોર્યાસી, જી-સુરત  

 

 

 

 

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

જાહેર માહિતી અધિકારી

કઈ રીતે સંપર્ક સાધશો?

ફરિયાદ

આપના સવાલોના જવાબ

સંબંધિત લિંક્સ

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 28-09-2018